Client: Gemeente Hoogezand-Sappemeer

De Groene Compagnie ligt in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, aan de zuidzijde van de bestaande bebouwingskern. Het is een gebied van 700 hectare dat de komende decennia zal veranderen van een agrarisch productielandschap in een recreatief woonlandschap. Tweederde van de 700 hectare wordt ingericht met water, bossen en natuur. Een derde wordt ingericht voor wonen, met uiteindelijk ruimte voor 3.000 nieuwe woningen.

Bureau PAU is door de gemeente Hoogezand-Sappemeer gevraagd het planvormingsproces voor deze gebiedsontwikkeling te begeleiden. Eén van de concrete activiteiten daarbij betreft het penvoerderschap voor het plandocument.

In het geval De Groene Compagnie heeft Bureau PAU bewust gekozen voor een innovatieve planvorm, namelijk een ‘flexibele ontwikkelingsstrategie’. Deze strategie is zo opgesteld dat de fasering van het plan continu naar wens is bij te stellen en dat overheden en initiatiefnemers aan de hand van spelregels per fase afspraken kunnen maken over de inrichting van het gebied. De flexibele benadering biedt vele voordelen: er is ruimte om nieuwe inzichten en trends op te nemen in de ontwikkeling, er kan geschoven worden in de timing van kosten en baten en grondspeculatie kan omzeild worden. Bovendien sluit de ruimte voor flexibiliteit naadloos aan bij de pioniersmentaliteit die dit stukje Veenkoloniën van oudsher kenmerken.

De Ontwikkelingsstrategie wordt planologisch verankerd in de Structuurvisie ‘Boegbeelden komen tot leven’ die voor de gehele gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt opgesteld. Naar verwachting wordt de Ontwikkelingsstrategie begin 2010 samen met de nieuwe Structuurvisie en een bijbehorende plan-MER vastgesteld.

In maart 2009 is de voorontwerpversie van de Ontwikkelingsstrategie De Groene Compagnie door de gemeente Hoogezand-Sappemeer voor inspraak vrijgegeven.