Client: Min. I&W, Waterstaat en regio Oost_Drenthe

MD Landschapsarchitecten heeft samenwerking met ons bureau gezocht voor ontwerpend onderzoek voor de regio Oost-Drenthe: verkenning integraal ruimtelijke gebiedsperspectief anticipeerregio Oost Drenthe.

Het uiteindelijke doel was om een set van integrale regioprioriteiten te formuleren, onderbouwd door input van stakeholders. Het onderzoek is uitgevoerd in ateliervorm aan de hand van kaartmateriaal. In een drietal ateliers zijn de stappen weten – willen – doen gezet: Wat weten we? Wat willen we? Hoe gaan we dat doen?

De stappen zijn in een kort tijdsbestek van ca. 2 maanden doorlopen samen met professionals uit het gebied en met beleidsambtenaren van de vier gemeenten (na aanvang aangevuld met Hoogeveen en Hardenberg), de provincie en het Rijk. Het eindresultaat is in een rapport gevat met daarbij een ontwerpboek. Op basis van het eindresultaat zijn de regio en het Rijk, in samenspraak met partners in het veld, aan zet om tot een uitvoeringsagenda te komen.

Looptijd: april t/m juni 2018

Zie voor eindrapportage: Volle kracht vooruit, Ontwerpen aan regionale opgaven voor een grenzeloze regio