Client: Provincie Fryslân

Onderzoek afstand en schoolkeuze in Fryslân

De Provinciale Staten van Fryslân hebben Bureau PAU gevraagd om te onderzoeken in hoeverre het aanbod van openbaar vervoer op het platteland invloed heeft op de middelbare schoolkeuze van scholieren. Bureau PAU heeft hiervoor onderwijsgegevens van DUO geanalyseerd, waaruit blijkt dat jongeren op het platteland vaker een lager onderwijsniveau volgen dan in het stedelijk gebied, zowel in Friesland als in Drenthe, Groningen, Zeeland en Limburg.

Middels een online enquête en diepte-interviews heeft PAU samen met de RuG onderzocht hoe de schoolkeuze tot stand kwam. Hieruit bleek dat dat het OV geen grote rol speelde bij de schoolkeuze. Naarmate de afstand tot de school groter wordt, neemt het belang van OV wel toe in de motivering voor de schoolkeuze (maar het blijft ondergeschikt aan andere motieven). De belangrijkste afwegingen voor de keuze zijn: kwaliteit en grootte van de school, opleidingsrichting en de aanwezigheid van een veilige fietsverbinding. Daarnaast is het van belang dat het karakter van de leerling past bij het type school.  Demografische ontwikkelingen als bevolkingsdaling en ontgroening, maar ook mogelijke toekomstige sluitingen van kleinere schoollocaties, zijn op dit moment nog niet van invloed op de middelbare schoolkeuze. Maar door de aanstaande leerlingendaling in het voortgezet onderwijs zal dit snel veranderen en dan kunnen afstanden een grotere rol gaan spelen. Onze aanbevelingen zijn om alvast ervaring op te bouwen met kleinschalige ’OV op maat‘, technologische toepassingen zoals de elektrische fiets en met nieuwe samenwerkingsvormen in het middelbaar onderwijs.

 

Download hier de samenvatting: 2015-samenvatting_onderwijsprestaties_platteland of het hele rapport: 2015-_rapportage_ov_onderwijs_fr_