Client: Provincie Drenthe

Overheden en marktpartijen beschikken niet langer over NVM-data (data met betrekking tot het wonen) met als gevolg dat er belangrijke informatie ontbreekt voor het opstellen van gefundeerde woonvisies en -beleid.
Het aanvragen van subsidie voor het opzetten van een kennisplatform draagt bij aan het versterken van regionale kennis over het thema wonen. Het doel van het kennisplatform is om antwoorden te genereren op vraagstukken vanuit de woningmarkt en om vraaggerichte woonoplossingen te identificeren door middel van data research en het integreren van data om die vervolgens via het kennisplatform ook breed toegankelijk te maken.

Bureau PAU is penvoerder voor deze subsidieaanvraag.