Client: Provincie Groningen

Bureau PAU heeft voor de provincie Groningen een analyse gemaakt van het gebied Eemsdelta, te weten de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum. Drie overkoepelende thema’s speelden daarbij een eminente rol: demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en klimaatverandering.

Een kwantitatieve analyse van demografische en economische ontwikkelingen in het verleden en heden en prognoses voor de toekomst is uitgevoerd in samenwerking met Bureau Louter. Op basis van deze analyse en de te verwachten ontwikkelingen ten gevolge van klimaatverandering, heeft bureau PAU een aantal reëel-wenselijke scenario’s voor de toekomst van het Eemsdeltagebied uitgewerkt:

“Delta met nieuwe openbare ruimte” met als doelstelling demografische krimp begeleiden.

“Kwelderdelta” met als doelstelling demografische krimp stabiliseren.

“Floridelta” met als doelstelling demografische krimp keren.

Met deze scenario’s zijn maatregelen gepresenteerd die invloed uit kunnen oefenen op de bevolkingsgroei en -samenstelling van Eemsdelta. De drie scenario’s zijn gepresenteerd als aparte verhalen. Combinatie van elementen uit de verschillende scenario’s is ook mogelijk, waardoor de maatregelen elkaar kunnen aanvullen en de effecten elkaar verder versterken.