Client: Gemeente Emmen

De gemeente Emmen stelt een structuurvisie op waarin de ontwikkelingsrichtingen uit de Strategienota ruimtelijk worden vertaald. Voortbouwend op de bestaande ruimtelijke structuur wordt voor de toekomst sterker ingezet op de landschappelijke kwaliteiten in de omgeving. De visie heeft een verbinding met de praktijk middels het uitvoeringsprogramma. Hierin zijn enkele strategische projecten geformuleerd die essentieel zijn voor Emmen, aangevuld met kleinere projecten, programma’s en beleid. Met dit uitvoeringsprogramma was Emmen al voor 1 juli 2008 klaar voor de Wro- verplichting om de structuurvisie (financieel) uitvoerbaar te maken.

Bureau PAU heeft in de periode 2006 tot en met 2009 bijgedragen aan de structuurvisie. We droegen bij aan de productie maar leidden ook het proces: inhoudelijke visievorming, het creëren van bestuurlijk draagvlak en externe communicatie.