Client: Ministerie V&W, IPO, VNG en UvW (samenwerkingsverband)

Projectleiding (landelijk) en voorbereiding Nationaal Bestuursakkoord Water.

Met ingang van 1 december 2002 leverde Bureau PAU de landelijk projectleider Waterbeheer 21e eeuw. De landelijk projectleider werkt in opdracht van rijk, waterschappen, provincies en gemeenten om te komen tot een Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het akkoord moest begin 2003 gesloten worden. De taakstellende afspraken werden vastgelegd over doelen en maatregelenpakketten die nodig zijn om de waterhuishouding op orde te brengen en te houden, rekening houdend met klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking, inclusief financiële dekking.