Client: Gemeente Appingedam

Prioriteitsstelling stadsontwikkeling Appingedam en verzorgen van de ISV-aanvraag

In haar ‘Ontwikkelingsvisie 2030’ presenteert Appingedam zich als unieke stad en schakel in de regio.

De gemeente staat nu voor de uitdaging om hier uitwerking aan te geven. Verschillende projecten worden daartoe de komende jaren uitgevoerd. Voor het benodigde geld doet de gemeente een beroep op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), bedoeld voor het versterken van de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en positie van gemeenten. Met de ISV-subsidie kunnen fysieke maatregelen worden genomen inzake wonen, ruimte, milieu, fysieke stadseconomie en grootschalig groen. Te denken valt aan de herstructurering van bestaande woonwijken en bedrijfsterreinen of verbetering van de openbare ruimte.

Bureau PAU is gevraagd om ondersteuning te bieden bij de ISV-aanvraag voor 2004. De twee belangrijkste elementen hierin zijn het integrale ontwikkelingskader en de uitwerking van de specifieke projecten. De bijhorende financiële paragraaf is uitgewerkt door Grontmij.

Voor de verschillende projecten zijn lange-termijnthema’s, -doelstellingen en -plannen geformuleerd. Daarnaast is de weg gebaand voor de volgende ISV-periode (2005-2009). Voor de komende jaren staan de volgende projecten op stapel.

  • Het centrum wordt verlevendigd en de verblijfsfunctie van de openbare ruimte wordt er sterk verbeterd
  • Aan de rand van het centrum wordt een oude en verpauperde gasfabrieklocatie omgevormd tot een hoogwaardige woonlocatie.
  • De woonwijk Opwierde wordt ingrijpend geherstructureerd.