Client: Yap Hong Seng

Politiek, planning en praktijk van de stedenbouw De heer Yap beschrijft in deze bundel essays zijn eigen ervaringen met stedelijke ontwikkelingen. In verschillende rollen is hij betrokken geweest bij de projecten: als onderzoeker, als stedenbouwkundig adviseur, als directeur ruimtelijke planvorming bij de Rijksplanologische Dienst en als stadsbewoner. Het zijn verhalen uit de praktijk, die hij analyseert door ze in een theoretische context te plaatsen. Hij geeft op basis van deze analyses aan waar planvorming succesvol was en waar het mank ging en vult dat aan met suggesties voor een adequate aanpak.

In deze uitgave worden een aantal stedenbouwkundige ontwikkelingen in diverse grote Nederlandse steden beschreven. Als eerste wordt de stad Deventer nader bekeken. Via een aantal invalshoeken (bereikbaarheid, verzorgingsfunctie, parkeren, etc.) wordt een visie ontwikkeld om de binnenstad te verlevendigen. Hiertoe worden voorstellen gedaan voor de verbetering van de openbare ruimte, de verhoging van de bereikbaarheid en worden mogelijkheden aangegeven om het bezoekersaantal van het stadscentrum te verhogen. In de overige hoofdstukken komen respectievelijk aan bod: de Haarlemmermeer met Schiphol, de binnenstadsontwikkeling van Leiden, de planvorming van het Utrecht Centrum Project, de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag, de Randstad en tot slot een toekomstscenario voor het noorden van Nederland. De uitgave is rijkelijk voorzien van kleuren- en zwart-witfoto’s, kaarten, tabellen, etc. Het doel van deze uitgave is het nuanceren van de publieke opinie over de stedelijke problematiek. Ze is geschreven voor stedenbouwkundigen, planologen, bestuurders, projectontwikkelaars, bewoners, etc. (Biblion recensie, Ir. M.F. Hartkamp)